Home > เล่าเรื่อง > น้องน้ำผึ้ง

น้องน้ำผึ้ง

น้องน้ำผึ้ง

แรงบันดาลใจในการสมัครแอร์คือ การได้พบเจอสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่จะเปลี่ยนตลอดๆ ทุกไฟลท์ ผู้โดยสารหลากหลายสัญชาติ🇨🇵️️🇺🇲🇧🇪️ รวมถึงสถานที่ ซึ่งทั้งหมดนี้ผึ้งคิดว่ามันท้าทายตัวผึ้งมากๆ ค่ะ และที่สำคัญคือเรามองเห็นความมั่นคงและความก้าวหน้าในสายงานนี้ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *